Forteens

สร้างเด็กพลังใจแข็งแรง พร้อมเผชิญโลก AEC (1)ช่วงเวลาที่ไทยกำลังก้าวเข้าสู่การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน สถานศึกษาและครูอาจารย์ต่างมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการศึกษาและความสามารถด้านภาษาอังกฤษ แต่ในขณะที่ทุกคนกำลังมุ่งเน้นพัฒนาความรู้และทักษะด้านวิชาการ (Hard Skill) ให้กับเด็กนั้น กลับไม่ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะภายในอื่น ๆ (Soft Skill) ซึ่งเป็นส่วนที่จะทำให้เด็กเล็ก วัยรุ่น รวมถึงผู้ใหญ่สามารถดำรงชีวิตเพื่อพร้อมเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

หากในอนาคต ยังมีสิ่งที่เรายังไม่รู้และมีคำถามมากมายเกี่ยวกับผลกระทบของนโยบายของอาเซียนที่จะส่งผลต่อชุมชนและสังคมไทย แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือเรากำลังเผชิญหน้ากับช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง และก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้น เราจะต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากในการเรียนรู้ที่จะดำรงชีวิตในรูปแบบที่แตกต่างออกไปจากเดิม

เมื่อเราตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงนี้แล้ว จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาคุณลักษณะและทักษะภายในที่จะช่วยให้เด็กเล็ก วัยรุ่น หรือแม้แต่ผู้ใหญ่เองสามารถประสบความสำเร็จได้ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ โดยถือเป็นการสร้างรากฐานสำหรับการเรียนรู้และส่งผลไปถึงความสามารถในการเรียนรู้ส่วนบุคคลทั้งในด้านภาษาและทักษะด้านอื่น ๆ

จากประสบการณ์ด้าน Parent Coach ที่ผ่านมาของเราทำให้เห็นว่า Soft Skill ที่ผู้ปกครองจะสามารถสร้างให้ลูกได้ คือ ความสามารถในการปรับอารมณ์และจิตใจ (Resilience) หรือศักยภาพของบุคคลในการก้าวผ่านความยากลำบาก ความทุกข์ยากและความเปลี่ยนแปลงด้วยการเผชิญหน้ากับความท้าทายต่าง ๆ ในเชิงรุก และฟันฝ่าอุปสรรคอย่างกล้าหาญ

หนึ่งในวิธีการคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้คือ การให้นึกถึงเรือกระดาษ หากมีคลื่นหรือน้ำกระเซ็นเพียงเล็กน้อย เรือกระดาษก็สามารถเอียงและคว่ำได้โดยง่าย แต่หากมีทรายอยู่บนท้องเรือ น้ำหนักของทรายจะทำให้เรือทรงตัวได้อย่างมั่นคงและไม่ถูกทำให้คว่ำได้ง่าย หากเปรียบกับเด็ก "ทราย" คือความสามารถในการปรับอารมณ์และจิตใจที่จะช่วยสร้างรากฐานด้านอารมณ์ให้แข็งแกร่งขึ้น และสามารถผ่านช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนไปได้

โดยความสามารถในการปรับอารมณ์และจิตใจนี้ เป็นคุณลักษณะที่ไม่สามารถสอนได้ แต่เป็นสิ่งที่บ่มเพาะขึ้นจากภายในตัวของแต่ละบุคคล ซึ่งเกิดจากอัตลักษณ์ส่วนบุคคลที่เข้มแข็งและมองโลกในแง่บวก ซึ่งจะช่วยให้เด็กตัดสินใจเลือกทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

หากเราจะช่วยสร้างความสามารถในการปรับอารมณ์และจิตใจ ให้กับเด็ก เราต้องช่วยให้พวกเขาเรียนรู้วิธีการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีก่อนเป็นอันดับแรก ทำให้พวกเขามีความมั่นใจในตัวเอง ความสามารถในการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีเป็นส่วนสำคัญของการเรียนรู้ที่จะจัดการกับความเปลี่ยนแปลง และสิ่งที่ดีที่สุด คือผู้ปกครองจะต้องช่วยส่งเสริมเด็ก ๆ อย่างต่อเนื่องในทุกที่และทุกเวลา คราวหน้าเราจะมาลงรายละเอียดถึงสิ่งที่ผู้ปกครองจะต้องเรียนรู้เพื่อสร้างความมั่นคงทางจิตใจให้แก่เด็ก ๆ ใน 5 ด้าน

คอลัมน์ Education Ideas