รอบรู้วัยรุ่น

วัยรุ่นก็มีความต้องการ


 

 1. มนุษย์ทุก ๆ วัย มีความต้องการทางจิตใจประการต่าง ๆ จะมากหรือน้อยในแง่ใด แง่หนึ่งขึ้นอยู่กับวัย แต่ทั้งนี้บุคลิกภาพ ก็เป็นสิ่งสำคัญรวมอยู่ด้วย สำหรับวัยรุ่นนั้น มีความต้องการที่ เด่น ๆ และมีความเข้มสูงที่ควรจะกล่าวถึง ได้แก่ ความต้องการอิสระ เป็นตัวของตัวเอง ไม่อยู่ภายใต้คำบังคับบัญชาของผู้ใด โดยเฉพาะ บุคคลที่สูงวัยกว่า เพราะวัยรุ่นมีความเชื่อว่า ลักษณะความเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเองเป็นเครื่องหมาย ของความเป็นผู้ใหญ่
  ความต้องการมีตำแหน่งหน้าที่ ต้องการคำยกย่อง โดยเฉพาะ คำยกย่องของเพื่อนในกลุ่ม ความต้องการมีประสบการณ์แปลก ๆ ใหม่ ๆ เกลียดความจำเจซ้ำซาก ชอบเสี่ยง ชอบทดลอง ยิ่งเป็น สิ่งของต้องห้ามยิ่งอยากลองความต้องการมีเพื่อนพ้อง มีกลุ่มเพื่อน เป็นความต้องการค่อนข้างสูง เพราะการรวม พวกพ้องเป็นวิถีทางให้เด็กได้รับการสนอง
  ความต้องการหลายประการ เช่น ความรู้สึกอบอุ่นใจ การได้รับการยกย่อง ความรู้สึกว่ามีผู้ที่เข้าใจตน ร่วมทุกข์ร่วมสุข กับตน เป็นต้น ความต้องการความรู้สึกมั่นคง อบอุ่นปลอดภัย เพราะเด็กวัยรุ่นมีอารมณ์หวั่นไหวง่าย เปลี่ยนแปลงง่าย
  สับสนลังเลง่าย

  เด็กวัยรุ่นจึงมีความต้องการเช่นนี้ค่อนข้างสูง ความต้องการความถูกต้อง ความยุติธรรม ด็กถือว่าความยุติธรรม เป็นลักษณะหนึ่งของความ เป็นผู้ใหญ่ ความต้องการความงดงาม ทางด้านร่างกาย ไม่ว่าวัยรุ่นชายหรือหญิง มักต้องการให้คน
  รู้สึกชื่นชมเกี่ยวกับรูปลักษณะของตน ความต้องการที่เป็น ลักษณะเด่นของวัยรุ่นยังมีอีกมากมาย วัยรุ่นที่มีความสุข คือ ผู้ที่ได้รับการตอบสนองความต้องการของเขา การตั้งความคาดหวัง
  ของความต้องการ ลักษณะของความต้องการจึงเป็นเรื่อง ที่เด็กวัยรุ่นต้องคำนึง ให้อยู่ในขอบเขตที่จะทำได้สำเร็จเพื่อ ประกันความไม่สมปรารถนา เพราะถ้าไม่สมปรารถนา
  ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งรุนแรงแล้ว ย่อมมีความรู้สึกผิดหวัง ลึกซึ้งและยืนนาน ปัญหาต่าง ๆ ของวัยรุ่นก็จะเป็น ปัญหาแก่ครอบครัวและสังคมเช่นกัน


  ที่มา :  ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย