News

แก้ไขปัญหากระทำผิดทางเพศ

โดย ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560

นายกฤษณ์ วงษ์เวช ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสมุทรปราการเป็นประธานเปิดการแก้ไขผู้กระทำผิดทางเพศให้กับผู้ต้องขังจำนวน200คน โดยมีนายจิรวัฒน์ เต็มสอาด ผอ.ส่วนทัณฑปฏิบัติ ให้การต้อนรับทั้งนี้เรือนจำกลางสมุทรปราการเป็นเรือนจำประธานเขต1 ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้กระทำผิด โดยจัดให้มีโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดทางเพศเพื่อลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดการกระทำความผิดทางเพศและลดความเสี่ยงในการกลับมาทำผิดซ้ำ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมโดยผู้ต้องขังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างปกติสุข

 

และไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำหลังพ้นโทษเรือนจำกลางสมุทรปราการจึงได้จัดการอบรมโปรแกรมการแก้ไขผู้กระทำผิดทางเพศโดยนำผู้ต้องขังจากเรือนจำและทัณฑสถานต่างๆภายในเขต 1 จำนวน 200 คน ในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ ที่เหลือโทษไม่เกิน 3 ปี และเข้าหลักเกณฑ์การลดวันต้องโทษจำคุก และการพักลดโทษเข้ามาร่วมกิจกรรมการอบรม โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเรือนจำ เช่น สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา สำนักงานอัยการสมุทรปราการ มูลนิธิผู้หญิง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ