Hot News

ใช้ชีวิตอย่างไรให้มีสุข?

โดย ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560


การดำเนินชีวิตในปัจจุบันสิ่งที่คนส่วนใหญ่ต้องเจอเป็นประจำทุกวันนั้นคืองาน ผู้คน และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา การบริหารชีวิตให้มีความสุขในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ได้ เราจะต้องรู้จักการครองตน ครองคน และครองงาน

เริ่มต้นจากการครองตน คือต้องรู้จักและเข้าใจสามารถนำศีล 5 มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งคนไทยนั้นมีศีล มีธรรม มีปัญญาที่ถูกปลูกฝังกันมายาวนาน ดังนั้นหากเราขาดคนที่ครองตนด้วยศีลธรรมและปัญญาแล้ว เมืองไทยอาจจะแตกแยกเป็นกลุ่มๆ ได้

ต่อมาคือการครองคน ประการแรกต้องมีทาน รู้จักการแบ่งปันถือเป็นน้ำใจที่ทุกคนต้องมีประการที่สองต้องมีปิยะวาจา พูดจาไพเราะ น่าฟังออกมาจากความจริงใจ ประการที่สามมีอัตถจริยา หรือการประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ แต่ไม่ใช่การทุจริต เอาผลประโยชน์ของผู้อื่นมาเป็นของตน และประการสุดท้ายต้องมีสมานัตตตา คือการวางตนให้เหมาะสมกับวัย เพศ ยศ ตำแหน่ง ดั่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสไว้ว่า จงเตือนตนด้วยตนเอง

 

สุดท้ายคือการครองงาน หลายคนอาจคิดว่าคือความขยันหมั่นเพียร แต่นั่นไม่เพียงพอเพราะความสำเร็จต้องประกอบกับความอดทน รู้จักการจัดการแก้ไขกับอุปสรรค ปัญหา รู้จักอารักขสัมปทา คือการถึงพร้อมด้วยการรักษาโภคทรัพย์ที่หามาได้ การหาทรัพย์ได้เป็นพันล้านนั้นไม่น่าอัศจรรย์ แต่สิ่งที่น่าอัศจรรย์กว่าคือการเก็บเงินทองที่หามาได้ นอกจากนั้นจักต้องมีกัลยาณมิตตตา การมีเพื่อนที่ดีแม้หาไม่ได้เป็น 10 คน ให้มีสัก 1 คนก็ยังดี สุดท้ายคือมีสมชีวิตา หรือการทำมาหากินอย่างสุจริต ให้ตระหนักอยู่เสมอว่าซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน

 

ข้อคิดวิธีการใช้ชีวิตให้เป็นสุขโดยพระเทพรัตนนายก เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน ที่มาบรรยายธรรมในเวที “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ซึ่งดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 21 นับเป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ณ อาคารซีพี ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนสีลม ที่จัดบรรยายเป็นประจำทุกเที่ยงวันศุกร์