News

ระวัง! คอยื่น หลังค่อม โรคใหม่ยอดฮิต เมื่อติดสมาร์ทโฟน

โดย ข้อมูลข่าวโดย หนังสือพิมพ์คม-ชัด-ลึก ออนไลน์ ฉบับวันที 8 มีนาคม 2560

ทฤษฎีEFหรือExecutive Functionsที่ถูกพูดถึงกันอย่างแพร่หลาย นับเป็นทฤษฎีที่สำคัญในการพัฒนาสมองของเด็กปฐมวัย ฉะนั้นจะดีแค่ไหนหากคุณพ่อคุณแม่ สามารถนำทฤษฎีดังกล่

นานมีบุ๊คส์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำทฤษฎีEF หรือ Executive Functionsมาประยุกต์ใช้ในครอบครัว จึงได้จัดกิจกรรม "เล่นกับลูกอย่างไรจึงจะได้EF"โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาการของเด็กครูก้า กรองทอง บุญประคอง มาให้คำแนะนำ

ครูก้า กรองทอง บุญประคอง ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการของเด็ก และผู้บริหารโรงเรียนจิตตเมตต์ กล่าวถึงความสำคัญของการนำทักษะEFมาใช้ในการเลี้ยงลูกว่า“การที่เรารักและหวังดีกับลูก แต่ไม่รู้จะเลี้ยงดู หรือเปิดโอกาสให้เขาอย่างไร เพื่อให้เขาเข้าใจคุณค่าในชีวิต

แนะวิธีเล่นกับลูกให้ได้EF

 

ฉะนั้นหากผู้ปกครองได้รู้จักทักษะสมองEFมันจะช่วยในการจัดการกาลเวลาแห่งการเติบโตของลูกให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ฉะนั้นกิจกรรมในครั้งนี้จะทำช่วยผู้ปกครองตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่าเราอยากให้ลูกเติบโตเป็นคนอย่างไร และควรเอาความรู้EFไปใช้อย่างไรให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ตั้งไว้”

 

กิจกรรม“เล่นกับลูกอย่างไรจึงจะได้EF”ได้แบ่งกิจกรรมการเรียนรู้ออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก คือ ปูพื้นฐานเบื้องต้นให้คุณพ่อและคุณแม่ได้เข้าใจถึงความสำคัญของทฤษฎีEFซึ่งเป็นกระบวนการในสมองส่วนหน้าของมนุษย์ทุกคน ที่ใช้ในการคิด รู้สึก และกำหนดการกระทำ จนกระทั่งฝึกฝนพัฒนาเป็นทักษะสมอง รวมถึงคำแนะนำการเลี้ยงลูกอย่างมีคุณภาพ เพื่อไปสู่เป้าหมายชีวิตระยะยาว

หลังจากนั้นจึงให้คุณพ่อคุณแม่ได้ฝึกปฏิบัติเรียนรู้โดยลงมือทำจริงlearning by doingเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจโลกของเด็ก ผ่านกิจกรรมเคลื่อนไหวไปกับเสียงดนตรี กิจกรรมศิลปะจากไม้ไอติม โดยสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการ ปิดท้ายด้วยการอ่านนิทานภาพเพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีให้กับลูกรัก

ด้านคุณพ่อและคุณแม่ที่เห็นความสำคัญของทฤษฎีEFเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ได้แชร์ประสบการณ์หลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรมว่า

 

แนะวิธีเล่นกับลูกให้ได้EFแนะวิธีเล่นกับลูกให้ได้EF

 

นมิตรไชย ไชยพรพิสิฐ –คุณพ่อน้องพร้อมวัย 6 ขวบ เปิดเผยว่า“ผมกำลังมองหาวิธีการร่วมกิจกรรมกับลูก ไปพร้อมกับการฝึกทักษะให้กับเขา จึงคิดว่าทฤษฎีEFจะช่วยเสริมสร้างทักษะเหล่านี้ได้ และคำแนะนำของครูก้าช่วยสร้างความเข้าใจภายในครอบครัวได้อีกด้วย เช่น ตัวเราเองใช้ชีวิตแบบมีข้อจำกัด จะนำสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันมาลงกับลูกไม่ได้ ทฤษฎีEFไม่เพียงแต่นำมาปรับใช้กับการเลี้ยงลูกแล้ว ยังช่วยให้ผมเข้าใจตัวเองและลูกมากยิ่งขึ้น ต่อไปจะตัดสินใจโดยไม่เอาตัวเองเป็นหลัก คิดว่าแนวคิดนี้จะทำให้ผมมีความสุขกับการที่เห็นเขาเติบโตขึ้นมา อย่างที่เขาแสดงศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่”

กษมา วิริยะขัตติยาภรณ์ -แม่น้องโอมวัย3ขวบ กล่าวว่ากำลังศึกษาเกี่ยวกับเรื่องEFคิดว่าเป็นทฤษฎีที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะว่าทุกวันนี้เราพบแล้วว่า การศึกษาในระบบไม่เพียงพอแล้ว เราเป็นคุณแม่ที่ให้น้องเรียนรู้แบบHome Schoolเรารู้สึกว่าEFคือทางออกว่าลูกเราจะอยู่ในระบบสังคม หรือระบบการศึกษาได้อย่างไร จึงกลับมาโฟกัสจุดนี้เป็นพิเศษ

กิจกรรมวันนี้ทำให้เห็นภาพของEFชัดเจนขึ้นและได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่สามารถนำไปเล่นกับลูกได้ที่บ้าน สิ่งที่ประทับใจครูก้าในวันนี้คือ ครูก้าเป็นคนที่มีพลังด้านบวกเยอะมาก เรารู้สึกว่าเขาให้แนวทางในการแก้ปัญหา ที่เราอาจมองข้าม เหมือนครูก้าชวนให้เราเข้าไป เข้าใจเด็กจริงๆ ว่าเขาคิดอะไร เขามีปัญหาอะไร ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น”

 

แนะวิธีเล่นกับลูกให้ได้EF

ครูก้า ยังให้คำแนะนำผู้ปกครองเพิ่มเติมว่า“ถ้าผู้ปกครองตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่าเราอยากให้ลูกเติบโตเป็นคนอย่างไร เช่น บางคนว่าเราอยากให้ลูกเติบโตเป็นคนดี ไม่เป็นภาระของสังคม อยากเห็นลูกเติบโตอย่างมีความสุข และมีคุณค่าต่อตนเองและผู้อื่น ถ้าเราตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจน จะทราบว่าควรเอาความรู้EFไปใช้อย่างสอดคล้องกับเป้าหมายอย่างไร คุณพ่อคุณแม่จะพบว่า จริงๆ ถ้าให้โอกาสเด็กๆ ด้วยการฝึกพัฒนาทักษะEFในที่สุดเด็กก็จะพัฒนาทักษะตนเอง ตามที่พ่อแม่หวังดีได้

ซึ่งเป็นเป้าหมายระยะยาว วันนี้จึงเป็นการชวนพ่อแม่ตั้งสติ ว่าตกลงเราอยากเห็นลูกเป็นคนอย่างไร และโอกาสที่ลูกได้รับ จะสามารถพัฒนาไปสู่จุดนั้นได้ไหม ถ้าเราเข้าใจทักษะEFจะทำให้เราไปถึงเป้าหมายนั้นได้ด้วยตัวของเด็กเองถ้าเด็กมีทักษะตรงนี้ เมื่อเรามีความเข้าใจ ทฤษฎี ตั้งสติและเป้าหมายชัดเจนแล้ว เราจะเข้าใจมันเชิงลึกได้อย่างไร ปฏิบัติเป็นอย่างไร เมื่อถึงบ้านแล้วเราจะเป็นผู้ส่งเสริมให้ลูกมีทักษะเหล่านี้”

กิจกรรมการเล่นมีผลต่อพัฒนาของลูกน้อย เพราะการเล่นสำหรับเด็กโดยเฉพาะเด็กปฐมวัย ถือว่าเป็นประสบการณ์สำคัญจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ คุณพ่อและคุณแม่จึงไม่ควรละเลยการเล่นกับลูกด้วยกิจกรรมที่เหมาะสม รวมถึงเปิดกว้างอิสระทางความคิดและจินตนาการให้โลดแล่น เพื่อการพัฒนาสมองของลูกรักอย่างยั่งยื่น

สำหรับผู้ปกครองที่สนใจกิจกรรมเพื่อพัฒนาลูกน้อย นานมีบุ๊คส์ได้จัดกิจกรรมสำหรับครอบครัวตลอดทั้งปี โดยสามารถติดตามข่าวสารได้ที่www.nanmeebooks.com