News

เลิกบุหรี่เกิน 10 ปี ยังมีสิทธิ์เสี่ยงมะเร็งปอด!! เตือนสิงห์อมควัน เอ็กซเรย์ไม่พบ ต้องตรวจเพิ่ม

โดย ผู้จัดการ ฉบับวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ศ.น.พ.สารเนตร์ ไวคกุล นายกแพทยสมาคม เตือนนักสูบบุหรี่ที่สูบมาเกิน 10 ปี แม้ตรวจเอ็กซเรย์ติดต่อกันทุก 6 เดือนไม่พบความผิดปกติ ควรปรึกษาแพทย์ว่าควรตรวจอื่นๆ เพิ่มหรือไม่ เช่น คอมพิวเตอร์สแกน เพราะเป็นวิทยาการที่เห็นความผิดปกติได้ชัดเจน เช่น ก้อนมะเร็งที่ซ่อนอยู่ในมุมที่เครื่องเอ็กซเรย์ไม่สามารถตรวจพบได้ ถ้าสูบเกินสิบปี แม้เลิกสูบเป็นสิบปีแล้วก็ยังมีโอกาสเสี่ยงมะเร็งปอด ควรตรวจติดตามอย่างน้อยปีละครั้ง

เลิกบุหรี่เกิน 10 ปี ยังมีสิทธิ์เสี่ยงมะเร็งปอด!! เตือนสิงห์อมควัน เอ็กซเรย์ไม่พบ ต้องตรวจเพิ่ม

 

 

ปัจจุบัน มะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่คร่าชีวิตผู้ชายไทยเป็นอันดับหนึ่ง ในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตด้วยมะเร็งปอดปีละประมาณ 57,000 คน นอกจากนี้ควันบุหรี่ยังก่อให้เกิดมะเร็งปอดแก่ผู้ที่ไม่ได้สูบแต่อยู่ใกล้คนสูบบุหรี่ที่เรียกกันว่า “ผู้สูบบุหรี่มือสอง” (Second hand Smoker) ด้วยเหตุผลนี้จึงมีกฎหมายปรับผู้ที่สูบบุหรี่ในเขตห้ามสูบ เช่น รถยนต์โดยสาร อาคารสำนักงาน ตลอดจนสถานที่สาธารณะ เช่น โรงพยาบาล เป็นต้น

“สำหรับคนที่เคยสูบบุหรี่มาเกิน 10 ปี แม้เลิกสูบแล้วก็ควรตรวจเอ็กซเรย์ปอดอย่างน้อยปีละครั้ง เพราะสารพิษในบุหรี่จะเข้าไปทำลายเนื้อเยื่อของปอดอย่างต่อเนื่อง ร่างกายของบางคนมีความไวต่อพิษนี้ แม้เลิกสูบเป็นเวลานาน เนื้อเยื่อของปอดก็ยังถูกทำลายอย่างต่อเนื่อง

“มีคนไข้รายหนึ่งเลิกสูบมา 14 ปี สุขภาพทั่วไปดี เพราะออกกำลังกายสม่ำเสมอ และควบคุมอาหาร ดูแลสุขภาพเป็นอย่างดี ไปตรวจเอ็กซเรย์ปอดทุก 6 เดือน ก็ไม่พบความผิดปกติ วันหนึ่งมีอาการไอรุนแรงโดยหาสาเหตุไม่พบ หายใจเข้าออกไม่สะดวก เหนื่อยหอบ ไม่มีแรง แพทย์จึงตรวจด้วยการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ จึงพบก้อนมะเร็งที่ลุกลามจนถึงระยะที่สาม ซึ่งถ้าพบแต่แรก โอกาสที่จะรักษาให้หายก็จะมากกว่านี้” นายกแพทยสมาคม กล่าวในที่สุด