News

เร่งกันเยาวชนไกล”เหล้า”


โดย สยามรัฐออนไลน์ วันที่ 18 ธันวาคม 2560

ป้องปัญหาสังคม-เศรษฐกิจ-สุขภาพ-อุบัติเหตุ-อาชญากรรม

 

นพ.ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรมต.ประจำก.สาธารณสุข ได้รับมอบหมายจากศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข ให้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 1/2560 โดยให้สัมภาษณ์ว่า คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาและเห็นด้วยกับหลักการของร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการควบคุมวิธีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสถานที่จำหน่ายที่เยาวชนเข้าถึงง่าย เนื่องจากพบว่าเยาวชนมีแนวโน้มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นทุกปี

มาตรการที่สำคัญคือการป้องกันเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยง่าย เพื่อป้องกันปัญหาและผลกระทบสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ อุบัติเหตุ และอาชญากรรมที่จะตามมา

 

เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 โดยให้นำไปปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำของคณะกรรมการฯ เพิ่มคำนิยามที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน ถูกต้องครบถ้วน ง่ายต่อการบังคับใช้กฎหมาย และนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไปในเดือนมี.ค.61

 

นพ.ธวัชกล่าวว่า สำหรับในช่วงเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย ก.สาธารณสุข มีมาตรการเน้นลดบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจร ซึ่งสาเหตุสำคัญคือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยจะดำเนินการมาตรการต่างๆ เข้มข้นมากขึ้น โดยเฉพาะการสร้างความตระหนักแก่ประชาชนถึงความสูญเสียที่จะตามมาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์